Som una gran escola petita

Segueix-nos a:

Som una gran escola petita

Perfil Digital de Centre

Escola Digital

La visió del nostre centre respecte a les eines i recursos digitals és que són un eix metodològic transversal que ha de formar part del dia a dia de l’aula i de totes les àrees del currículum, tenint presents les necessitats  actuals de la societat en la qual vivim.

Han de ser una eina per aprendre i comunicar-se, no només entre l’alumnat, sinó que entre tots els membres de la comunitat educativa. L’escola promou la formació i l’assessorament del claustre en l’ús pedagògic dels recursos digitals  per tal que les puguin integrar a l’aula com a mitjà de cerca i aprenentatge. Tenim cura de la nostra imatge digital i dediquem recursos digitals i humans encarregats de projectar la nostra tasca pedagògica a través de les xarxes socials i la pàgina web.

Wi-Fi

Seguretat

Chromebooks

Projecte de Renovació Tecnològica

Amb l’objectiu de ser una escola coherent amb el seu nou projecte educatiu, des del curs 22/23 s’estan fent actuacions per tal de millorar els recursos tecnològics de l’escola, millorant la xarxa wifi, els sistemes de seguretat digital, introduint plataformes digitals d’aprenentatge com Innovamat, ampliant els dispositius electrònics de treball (Chromebooks), etc.

Aquest projecte escolar té l’objectiu d’assegurar un manteniment i renovació ordenada i coherent dels equips i dels programaris de l’escola, per tal d’estar al dia i amb una funcionalitat adequada a les necessitats del centre. De cara al curs 24/25 es preveu introduir els Chromebooks com a material propi de l’alumnat en el cicle superior de la primària per a després, cada any, anar pujant de manera progressiva als altres cursos de l’ESO i Batxillerat.

Emprar les noves tecnologies per a millorar els processos d’aprenentatge de l’alumnat (fer-los competents digitalment) és una de les apostes del nostre projecte i els espais e-learning són un dels mitjans més propers, intuïtius i motivadors per aconseguir un veritable procés d’aprenentatge a través de l’ús de les tecnologies.

Utilitzem Classroom com a Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA), els Chromebooks com a eina de treball a partir de 3r de Primària i les tauletes en etapes anteriors. Cada aula disposa d’un ordinador i d’una pantalla per poder projectar, tot i que algunes aules disposen de pissarra digital.

Des de 1r de primària fins a segon de l’ESO hi ha una hora a la setmana de robòtica i, fins a final de l’etapa obligatòria es fan classes d’informàtica, on es treballen aplicacions i recursos que els han d’ajudar en la seva formació i en l’assoliment competencial necessari per esdevenir ciutadans competents digitalment.

També es fomenta la comunicació interna i externa amb l’ús de les tecnologies, facilitant un correu individual a cada alumne amb el domini de l’escola, així com l’ús de plataformes que facilitin la comunicació i compartiment de dades (Alèxia, Google For Education).